Vés al contingut

Proves de finalització d'ESO al centre

Proves per a l'obtenció del títol d'ESO per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa.

                                                            

Inscripció: de l'1 al 12 de febrer a la secretaria del centre

                      

El calendari de les proves, la relació dels sol·licitants admesos amb les matèries objecte de les proves i la relació d’aspirants exclosos amb el motiu d’exclusió, es publicaran al tauler d’anuncis del centre deu dies hàbils després de tancar-se el període d’inscripció.

 

Requisits :

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2020 són:

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2019 o 2020.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2021.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses (A aquest efecte es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).

 En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2020-21. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PFI, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.